Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.pageride.comMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S PageRide ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.pageride.comSystém PageRide ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

V rámci sekcie PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA Vám ponúkame komplexné vypracovanie projektových dokumentácií v oblasti pozemných stavieb pre stupne:

          - architektonická štúdia
          - projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
          - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
          - realizačná projektová dokumentácia 
          - projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia 
          - zmena projektovej dokumentácie pred dokončením
          - návrh interiéru 
          - návrh farebného riešenia fasády

PROJEKT RODINNÉHO DOMU
Spracujeme Vám projekt rodinného domu podľa Vašich predstáv a potrieb, alebo po spoločnej diskusii vhodnejšie upravíme Vami poskytnutú predlohu katalógového domu. Relatívne vyššia investícia za individuálny projekt môže neskôr ušetriť financie pri realizácii alebo pri užívaní. (Napr. pri vhodnejšie zvolenej dispozícii, kde sa uberie z podlahovej plochy technickej miestnosti, alebo z chodby iba 1m2 sa ušetrí suma, ktorá významne zvýhodní individuálny projekt oproti katalógovému projektu). Dom je veľmi často investícia na celý život, kde budete bývať, oddychovať, upratovať ho, opravovať ho, platiť energie... Preto by mal projekt a teda aj výsledná stavba spĺňať presne to, čo skutočne potrebujete.
.
Ponúkame i samostatné časti projektovej dokumentácie profesií. Pokiaľ máte vybraných projektantov niektorých profesií, ktorí, ktorí danú odbornú časť projektu vypracujú, sme pripravení v spolupráci s nimi doplniť ostávajúcu projektovú dokumentáciu vyžadovaných profesií pre kompletný PROJEKT STAVBY.

Vykonávame AUTORSKÝ DOZOR

Ako zhotoviteľ projektovej dokumentácie poskytujeme najmä konzultácie (výklad) pracovníkom dodávateľa stavby, alebo stavebníkovi k spracovanej projektovej dokumentácii počas realizácie. Vyjadruje sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia v porovnaní so schválenou dokumentáciou. Autorský dozor rieši i prípadné rozhodnutia a návrhy projektom nepredpokladaných situácií.

Autorský dozor nebýva automaticky zahrnutý v cene za projekt. Jeho vykonávanie je na individuálnej dohode objednávateľa projektu a zhotoviteľa projektu podľa miery zložitosti projektovaného diela.

Vykonávame STAVEBNÝ DOZOR

Jedná sa o sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia, sleduje vedenie stavebného denníka. Zodpovedá za dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných úradmi na uskutočnenie stavby. Stavebný dozor zastupuje záujmy investora, nevedie výstavbu, iba dozerá na správny priebeh prác a na dodržanie zmluvných podmienok. 

Dozor všeobecne slúži najmä na to, aby hotová stavba - konštrukcia bola taká, ako sa pri projektovom procese navrhla.
Zmeny a nedodržiavanie projektu vedú vo väčšine prípadov iba k zvýšeným investičným nákladom a zlým detailom.

 

Tvorba webových stránok na PageRide | Nahlásiť obsah