Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.pageride.comMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S PageRide ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.pageride.comSystém PageRide ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

ČINNOSŤ TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (TPO) 

 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách

 • vypracovanie a vedenie dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom

 • požiarny štatút

 • požiarne poriadky pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 • požiarne poplachové smernice

 • požiarne evakuačné plány

 • vedenie požiarnej kniha

 • vedenie zoznamov pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 • vedenie dokladov o kontrolách a revíziách požiarnotechnických zariadení

 • vyšetrovanie požiarov a vedenie údajov o požiaroch, o príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi

 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok  a vedenie dokumentácie o nej

 • vedenie ďalších dokladov  podľa predpisov na úseku ochrany pred požiarmi

 • príprava, organizácia a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachovvykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch objednávateľa

 • vykonávanie školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi

 • školenie novoprijatých zamestnancov

 • pravidelné školenie a overenie vedomosti vedúcich zamestnancov

 • pravidelné školenie ostatných zamestnancov

 • školenie zamestnancov preložených na inú prácu

 • školenie externých zamestnancov

 • určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 • poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi

 • účasť pri protipožiarnych kontrolách vykonávaných štátnym požiarnym dozorom, prípadne inou organizáciou s právomocami na úseku ochrany pred požiarmi

ČINNOSŤ ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY (ŠPO)

 • vypracovanie dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby
 • konzultácie ohľadom zmeny stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

Tvorba webových stránok na PageRide | Nahlásiť obsah